EFT  "Tapping"

EFT

Emotional Freedom Techniques

enligt Gary Craig


Emotional Freedom Techniques - EFT - "Tapping", är en effektiv metod för att lösa energiblockader, och lindra mental stress; som ångest, oro, rädsla, aggressioner, fobier, nervositet, depressivitet, dålig självkänsla, osäkerhet etc., men även psykosomatiska besvär som t. ex. återkommande huvudvärk, magbesvär, ryggbesvär, nackvärk och spända muskler mm. I EFT utgår man ifrån att energiflödet i energisystemet (meridianerna) är blockerat.

För att lösa dessa blockader "knackas" akupunkturpunkter i ansiktet, övre kroppen och händerna. De här punkterna är kopplade till det mänskliga energisystemet (meridianer/chakran). Knackningen, tillsammans med affirmationer och formulering av destruktiva tankar, känslor och symptom ger signaler till energisystemet som gör att blockader kan lösas.

EFT tillhör gruppen energetisk psykologi och kan i många fall bra kombineras med coaching. Knackningen kan bryta automatiska och destruktiva tanke-, beteende- och reaktionsmönster och sänker stresshormonet kortisol.

En EFT-setting, 50 min. inleds med ett personligt samtal om det problem/konflikt du önskar lösa. Den subjektiva "stressnivån" - SUD (subjective units of distress) av problemet "mäts" på en skala från 0 - 10, på det problem/situation som belastar dig. Med hjälp av knackning av de olika punkterna (i ansiktet, övre kroppen och händerna), tillsammans med fraser och "affirmationer", kan stressnivån succesivt sänkas. Metoden kan behöva fördjupas och upprepas vid behov, för att nå önskat resultat.

Beroende av besvär och hur länge de redan har bestått, kan flera behandlingar behövas. Du kan också lära dig att "knacka" EFT punkterna på egen hand. En EFT-behandling kan inte ersätta psykoterapi eller en eventuellt annan nödvändig behandling.